УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

/с промените и допълненията, приети на VI-ия редовен конгрес на СКБ, проведен на 25.07.2015 г./

ПРЕАМБЮЛ

Съюзът на комунистите в България е авангард на българскaта работническа класа в борбата й за социализъм и комунизъм. В партията е организирана на доброволни начала най-съзнателната част от работническата класа и най-прогресивната част от българското общество. Партията е наследник на Българската комунистическа партия.

БКП като марксистка партия води началото си от Бузлуджанският конгрес на БСДП – 1891 г.

В безпощадна борба с буржоазията и капитализма тя се утвърди като челен отряд на трудещите се в България. Под влияние на Великата октомврийска социалистическа революция от 1917 г. партията на тесните социалисти възприе идеите на ленинизма и стана съоснователка на Третия, комунистически, интернационал и през 1919 г. се преименува на Българска комунистическа партия.

Следвайки примера на Всесъюзната комунистическа партия (б) и въз основа на своя собствен опит, партията се преобразува и израсна като боева и закалена марксистко-ленинска организация, оглавила Септемврийското въстание през 1923 г.

В годините на Втората световна война БКП сплоти около себе си всички патриотични сили в Отечествения фронт в борба срещу фашизма и капитализма, за национална независимост и социално освобождение. Като се опираше непосредствено на победоносното настъпление на Червената Армия на Балканите, тя организира народно-въоръжено въстание което на 9-ти септември 1944 г. постави началото на Социалистическата революция в България.

В годините от 1944-та до 1989-та БКП и нейните членове, редови и на ръководни постове, дадоха всичко възможно родината ни да израсне като силна, независима и благоденстваща социалистическа държава.

Въпреки всичко, обаче, в организацията пуснаха корени опортюнизма и историческият реваншизъм, които доведоха до контрареволюцията от 1989-та година. Част от ръководство на БКП предаде социалистическа България и я хвърли отново в ръцете на капиталистическия гнет.

През 1990-та г. БКП престана да съществува. В трудните години на така нареченият “преход”, а всъщност безочлив и криминален грабеж, Съюзът на комунистите в България онаследи комунистическата партия и продължи нейната борба.

Съюзът на комунистите в България гради и развива своята дейност върху принципа на демократическия централизъм, строго спазва ленинските норми на партиен живот и принципите на ръководство. Партията неотклонно прилага колективността в ръководството и метода на критиката и самокритиката, всестранно развива вътрешно партийната демокрация. Главно условие за силата на Съюза на комунистите в България са неразривните му връзки с работническата класа и всички трудещи се, неговото идейно и организационно единство и съзнателната желязна дисциплина на комунистите. В партията не се търпят прояви на фракционност и груповщина.

Съюзът на комунистите в България е неделима част от международното комунистическо и работническо движение. Той твърдо и непоколебимо следва принципа на пролетарския интернационализъм и смята за свой висш дълг да съдейства за укрепване единството и сплотеността на международното комунистическо и работническо движение, да оказва всестранна подкрепа на пролетариата и демократичните сили в света, на движенията за национално и социално освобождение, да развива постоянно братските си връзки с другите комунистически и работнически партии.

 

 

І – ви РАЗДЕЛ

ВСТЪПИТЕЛЕН РАЗДЕЛ

Чл.1. Ал./1/ Наименованиетто на партията е Съюз на комунистите в България /СКБ/;

Ал/2/ СКБ е със седалище гр.Пловдив, ул.”Кичево” N:12, ап.20 ; Партията може да има друг адрес за кореспонденция, утвърден от Политическото бюро на СКБ;

Ал./3/ СКБ е юридическо лице, което се представлява от председателя на Централния комитет на партията. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия;

Ал./4/ Символите на СКБ са:

а) червено знаме със златисти (жълти) сърп ,чук и петолъчка и под тях със златисти (жълти) букви надписът “Съюз на комунистите в България“ или “СКБ”;

б) печатът е кръгъл, с петолъчка, сърп, и чук в средата и надпис в окръжността “Съюз на комунистите в България“;

в) девиз: “Организация и борба“;

г) химн на СКБ е “Интернационалът”.

Чл.2 Съюзът на комунистите в България е марксистко-ленинска, българска национална и масова партия, която защитава интересите на наемния труд, демокрацията, солидарността, социалната справедливост, върховенството на закона в обществото и прилагането на „Хартата за правата на човека” на ООН.

Чл. 3 Ценности и цели на СКБ са:

а) изграждането на социалистическо общество, въз основа на марксистката теория за обществено развитие, което да гарантира свободата на всеки човек и обществото, солидарността и справедливостта между хората;

б) интегриране на общочовешките ценности в социалния живот на обществото- солидарност, хуманизъм, взаимопомощ, право на живот, образование, здравеопазване, патриотизъм и държавност;

в) свят и общество без класово деление, без класова експлоатация, без класово неравенство.

Чл. 4 СКБ следва своите цели в съгласие с Конституцията и законите на Република България.

 

ІІ-ри РАЗДЕЛ

ЧЛЕНСТВО В СКБ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 5 Ал./1/ Член на СКБ може да бъде всеки български гражданин, навършил 18 години, който не e лишен от избирателни права и който:

а) приема, спазва и признава настоящия Устав и Програма на партията;

б) приема като ръководна основа марксистко-ленинското учение;

в) членува в една от първичните партийни организации, присъства редовно на събранията й, изпълнява партийните решения и поръчения и плаща членски внос.

Ал. /2/ Приемането на членове на партията става само индивидуално по установения по Устав ред. Младежите между 18 г. и 24 г. се приемат по установения ред, само ако са членове на комунистическо движение “Че Гевара” от най-малко 6 месеца.

Ал. /3/ Членството в СКБ се удостоверява с членска карта.

Право да издава членска карта има само Организационният секретар на партията, според утвърден от Политическото бюро на СКБ образец. Членската карта се подписва от Председателя на ЦК на СКБ.

Ал./4/ Членуването в СКБ е несъвместимо с членуването в други партии. Членуването в СКБ е несъвместимо с членуването в организации с антиработнически и антикомунистически характер.

Ал./5/ Редът за приемане на членове е следният:

а) желаещият да встъпи в редиците на СКБ подава писмено заявление до някоя от първичните партийни организации /ППО/ в неговото населено място или на мястото, на което пребивава временно; след подаване писменото заявление започва да тече 6-месечен пробен период;

б) ако липсва ППО в неговото населено място, желаещят подава молба директно до организационния секретар на партията;

в) секретарят на ППО, в, която е подадено заявлението, изготвя 6-месечен план-поръчение за пробния период и в 14-дневен срок след подаването на писменото заявление за членство го предава с приемо-предавателен протокол или обратна разписка на кандидат-члена. Секретарят на ППО определя двама членове на съответната ППО за отговорни да следят за изпълнението на 6-месечния план-поръчение;

г) в случаите, когато писменото заявление е подадено директно към Организационният секретар на партията, той изготвя 6-месечен план-поръчение за пробния период и в 14-дневен срок след подаването на псименото заявление за членство го предава с приемо-предавателен протокол или обратна разписка на кандидат-члена. Организационият секретар предлага на Политическото бюро/ПБ/ да определи член от състава на Централния комитет/ЦК/ за отговорен да следи за изпълнението на 6-месечния план-поръчение;
д) въпросът за приемане в партията се решава на партийно събрание на ППО в присъствието на кандидата. След изчитане на доклад за изпълнението на план-поръчението от двамата отговорници се преминава към тайно или явно гласуване, на което с обикновено мнозинство се взима решение за членството;

е) в случай на писмено заявление, подадено директно към Организационният секретар на партията, въпросът се решава от ПБ след изчитане на доклад за изпълнение на план-поръчението от отговорника, определен от Политическото бюро;

ж) решението за членство влиза в сила след утвърждаването му от съответния Общински партиен комитет или, ако няма такъв, от ПБ;

з) партийният стаж на приетия за член на партията се брои от деня, когато събранието на съответната ППО или ПБ е взело решение за приемането му;

и) приетите членове по подточка д) се зачисляват към най-близката организация на партията след специално решение на ПБ.

Ал./6/ Членството в партията се прекратява:

  1. a) по собствено желание – мотивирано и изразено писмено;

б) при смърт или поставяне под пълно запрещение;

в) поради безпричинно неплащане на членски внос за 3 и повече месеца;

г) когато без причина не са посещавани 3 поредни събрания на ППО или 3 акции и мероприятия на партията;

д) при изключване.

Ал./7/ Изброените обстоятелства по Чл. 5, Ал./6/ точки а), б), в) и г) се установяват от ППО и се утвърждават от Общинския или Областен партиен комитет, а където няма такъв от ПБ; Изброените обстоятелства по Ал./6/, т. д) се установяват по реда описан в Чл. 15, Ал./2/, Ал./3/ и Ал./4/.

Ал./8/ Всеки български гражданин, навършил 18 години, който не e лишен от избирателни права, не е под пълно запрещение и който не е член на СКБ, но е доказал своята лоялност към партията при публични прояви, при изразяване на оценки и мнения, с които е отстоявал позициите на партията и нейните интереси, може да придобие официален статут на симпатизант. Симпатизантите се водят към ППО след подписано от тях съгласие. Симпатизантите имат право да участват в дейности, утвърждаващи политиката на партията сред обществото.

Симпатизнатите нямат право да участват в гласуването на партийни форуми.

Чл. 6 Всеки член на партията е длъжен:

а) да участва в живота и дейността на партията, да пази и укрепва нейното идейно-политическо и организационно единство – залог за нейната сила и борбеност;

б) да работи за укрепване на връзките на партията с народа. Да се отзовава своевременно на нуждите на трудещите се, да разяснява на безпартиините политиката и решенията на партията и да съдейства за повдигането на нейния престиж;

в) да усвоява идеите на марксизма-ленинизма и да ги разпространява сред трудещите се;

г) решително да се бори против капиталистическите влияния и религиозни предрасъдъци; против проявите на антикомунизъм и фашизъм;

д) да съдейства за развитието на критиката и самокритиката в партията; да бъде непримирим към всякакви прояви, които спъват критиката; да се бори против самодоволството и възгордяването от успехите; да съобщава в ръководните партийни органи, включително и в ЦК на партията, за слабостите и грешките в работата, без оглед на лицата, които ги допускат; периодично да отчита пред първичната организация и съответните партийни органи изпълнението на уставните си задължения и възложени задачи;

е) на всеки пост, който му е поверен, да спазва винаги ленинските принципи за подбор на кадрите според техните политически, делови и морални качества;

ж) да спазва най-строго партийната дисциплина; да бъде непримирим към всеки, който нарушава дисциплината, независимо от заемания пост; да бъде правдив и честен пред партията и народа; да пази партийната тайна; да проявява политическа бдителност;

з) да членува в някоя от първичните партийни организации и да посещава редовно партийните събрания;

и) да плаща предварително или ежемесечно членския си внос.

Чл. 7 Всеки член на партията има право:

а) да избира и да бъде избиран в партийните органи;

б) да участва в обсъждането на въпросите на политиката и практическата дейност на партията на партийни събрания, конференции, конгреси, заседания на партийните комитети и в партийния печат, свободно да се изказва и да прави предложения, когато се вземат решения;

г) да критикува на партийни събрания, конференции, конгреси и заседания на партийните комитети слабостите и грешките на всеки комунист, независимо от това дали е редови член или ръководител;

д) да се обръща с всякакви въпроси и заявления към, която и да е партийна инстанция, включително и към ЦК на партията и конгреса, и да иска отговор от тях;

е) на защита от страна на партията, ако е преследван по политически причини;

ж) да бъде предлаган за включване в избирателните листи при местни, парламентарни, европарламентарни и президентски избори.

 

 

ІІІ–ти РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ПАРТИЯТА

Чл.8 Основен принцип на организационния строеж и в дейността на партията е демократическият централизъм, който означава:

а) изборност на всички ръководни органи на партията от долу до горе;

б) периодична отчетност на партийните органи пред своите партийни организации и пред по-висшите органи;

в) строга и еднакво задължителна партийна дисциплина и подчинение на малцинството на мнозинството при зачитане на неговите права;

г) безусловна задължителност на решенията на по-висшите органи за по-нисшите;

д) всички партийни организации са автономни при решаване на местни въпроси, доколкото техните решения не противоречат на политиката, Устава и Програмата на партията;

е) мандатност в партийните органи.

Чл.9 Първичната партийна организация /ППО/ е основата на партията и нейната първична структурна единица. ППО се създават по териториален, тематичен принцип или по местоживеене при наличие на не по-малко от 3-ма членове на партията. ППО могат да създават и членове на партията, които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на страната. ППО се утвърждава от ПБ и се вписва от организационния секретар на партията в “Регистър на първичните партийни организации на СКБ” утвърден от ПБ.

Ал./1/ ППО непосредствено провежда политиката на партията сред масите, свързва трудещите се с ръководните органи на партията.

Основни задачи на ППО са:

а) да води агитационна и пропагандна дейност сред трудещите се;

б) да полага постоянна грижа за повишаването на политическата активност сред комунистите;

в) да организира марксистко-ленинска просвета сред трудещите се;

г) да разгръща широка критика и самокритика, да възпитава партийните членове в дух на непримиримост към недостатъците в партията, да взема решителни мерки против всякакви опити за потискане на критиката;

д) да възпитава задружност, взаимопомощ и хуманни отношения между хората;

е) да възпитава честност и справедливост, скромност в обществения и личния живот, непримиримост спрямо кариеризма и стремежа към еснафско благополучие;

Ал./2/ Висш орган на ППО е партийното събрание, което се свиква не по рядко от 1 път месечно. На всяко събрание се води протокол и присъствен лист по образец утвърден от ПБ. Партийното събрание взима своите решения, в рамките на Устава и Програмата на партията, колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./3/ За водене на текущата работа в ППО се избират с мандат от една година секретар и касиер. ППО има право да променя секретаря и касиера си и преди изтичане на мандата му.

Ал./4/ Секретарят на ППО има следните задължения:

а) да насрочва и води партийните събрания;

б) да поддържа връзка с по-висшите органи на партията;

в) да свежда всякаква информация, която постъпва при него, до членовете на ППО;

г) да изпраща на всеки 3 месеца копия от протоколите от партийните събрания и присъствените листове на Организационният секретар на партията;

д) да отчита работата на ППО пред по-висш орган на партията – общинско партийно бюро, областно партийно бюро или там където няма такива директно на организационният секретар на партията;

е) да отчита работата на ППО пред партийното събрание;

ж) да пази и съхранява архива на съответната ППО; в архива влизат протоколите от партийните събрания, присъствените листове, писмените заявления за членство, план-поръченията, приходните документи от членски внос и разходните документи.

Ал./5/ Касиерът на ППО има следните задължения:

а) да събира членския внос на партийните членове и да води отчетност за приходите и разходите на съответната ППО;

б) на всеки 3 месеца да внася частта от членския внос за ЦК по банковата сметка на партията;

в) на 3 месеца да изпраща отчет и копие на финансовите документи на секретаря по икономическата дейност на партията.

Чл.10 Общинската партийна организация/ ОбПО/ се учредява от най-малко 2 ППО на територията на съответната община. В дадена община може да има само една ОбПО. ОбПО се утвърждава от ПБ и се вписва от Организационния секретар на партията в “Регистър на общинските партийни организации на СКБ”, утвърден от ПБ.

Ал./1/ Върховен орган на ОбПО е общинската партийна конференция. Тя се свиква най-малко веднъж на 2 години.

Ал./2/ Нормите на представителство се определят от общиснкия партиен комитет или с решение на учредително събрание на ОбПО.

Ал./3/ Общинската партийна конференция:

а) свиква се с решения на общинския партиен комитет или с подписка-инициатива на не по-малко от 50% от членския състав на ППО-тата, членуващи в Общинската партийна организация;

б) на своето първо или на всяко свое редовно или извънредно заседание избира Общински партиен комитет/ ОбПК/, в състав до 7 души, с мандат от 2 години, и Общинска контролно-ревизионна комисия /ОбКРК/ в състав до 5 души, с мандат от 2 години;

в) изслушва и приема или отхвърля отчета на ОбПК и ОбКРК;

г) обсъжда и приема документи свързани с нейната работа, които не противоречат на Устава, Програмата и политиката на партията;

д) взима своите решения, в рамките на Устава и Програмата на партията,  колективно с обикновено мнозинство, с тайно или явно гласуване.

Ал./4/ Общинският партиен комиет:

а) на своето първо заседание избира общинско партийно бюро /ОбПБ/ с мандат от 2 години, в състав: председател, секретар и членове (ако е необходимо);

б) свиква своите пленуми при необходимост, но не по рядко от веднъж на 4 месеца;

в) има право да променя с обикновено мнозинство състава на ОбПБ при необходимост и преди изтичането на мандатът му;

г) приема или отхвърля отчетите на членовете на ОбПБ;

д) взима своите решения, в рамките на Устава и Програма на партията, колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./5/ Председателят на ОбПБ има следните задължения:

а) да насрочва и води събранията на ОбПБ и ОбПК;

б) да поддържа връзка с по-висшите органи на партията;

в) да свежда всякаква информация, която постъпва при него до членовете на Об.ПБ;

г) да изпраща на всеки 4 месеца копия от протоколите от събранията на Об.ПБ и пленумите на ОбПК, както и присъствените листове, на Организационният секретар на партията;

д) да отчита работата на ОбПБ, ОбПК и ОбПО пред по-висш орган на партията – ЦК или ПБ.

Ал./6/ Секретарят на ОбПБ има следните задължения:

а) да протоколира всички събрания на ОбПБ и ОбПК;

б) да води присъствените листове на всички събрания на ОбПБ и ОбПК;

б) да пази и съхранява архива на ОбПБ, ОбПК и ОбПО.

Ал./7/ Общинската контролно-ревизионна комисия:

а) на първото си заседание избира свой председател и секретар;

б) провежда заседания не по-рядко от веднъж на 4 месеца;

в) следи за спазването на Устава от всички членове на партията на територията на общината;

г) има право да извършва финансови ревизии за приходите и разходите на ППО и ОбПО;

д) в едномесечен срок разглежда молбите и сигналите, отправени към нея, и излиза с предложение;

е) членове на ОбКРК нямат право да бъдат част от ЦК, ПБ, Секретариата на СКБ, ОбПК, ОблПК и председатели на ППО;

ж) председателят може да присъства на заседанията на ОбПБ, но без право на глас;

з) отчита се пред общинската партийна конференция и на всеки 4 месеца пред ЦКРК;

и) след констатирани нарушения на Устава или на управлението на финансите може да отправя, с решение, предложения към съответния орган на партията за взимане на конкретни решения;

й) взима своите решения, в рамките на Устава и Програма на партията,  колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./8/ Председателят на ОбКРК има следните задължения:

а) да насрочва и води събранията на ОбКРК;

б) да поддържа връзка с ЦКРК;

в) да свежда всякаква информация, която постъпва при него до членовете на ОбКРК;

г) да изпраща на всеки 4 месеца копия от протоколите от събранията на ОбКРК, както и присъствените листове, на Организационният секретар на партията и на ЦКРК;

д) да отчита работата на ОбКРК пред ЦКРК.

Ал./9/ Секретарят на ОбКРК има следните задължения:

а) да протоколира всички събрания на ОбКРК;

б) да води присъствените листове на всички събрания на ОбКРК;

в) да пази и съхранява архива на ОбКРК.

Чл.11 Областната партийна организация/ОблПО/ се учредява от най-малко 2 ППО на територията на 2 различни общини в състава на дадена област. В дадена област може да има само една ОблПО. ОблПО се утвърждава от ПБ и се вписва от организационния секретар на партията в “Регистър на областните партийни организации на СКБ” утвърден от ПБ.

Ал./1/ Върховен орган на ОблПО е областната партийна конференция. Тя се свиква най-малко веднъж на 2 години.

Ал./2/ Нормите на представителство се определят от областният партиен комитет или с решение на учредително събрание на ОблПО.

Ал./3/ Областната партийна конференция:

а) свиква се с решения на областният партиен комитет или с подписка-инициатива на не по-малко от 50% от членския състав на ППО-тата членуващи в областната партийна организация;

б) на своето първо и или на всяко свое редовно или извънредно заседание избира Областен партиен комитет/ ОблПК/, с мандат от 2 години,в състав до 7 души и Областна контролно ревизионна комисия/ОблКРК/, с мандат от 2 години, в състав до 5 души;

в) изслушва и приема или отхвърля отчета на общинският ОблПК и ОблКРК;

г) обсъжда и приема документи свързани с нейната работа, които не противоречат на Устава и политиката на партията;

д) взима своите решения, в рамките на Устава и Програма на партията,  колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./4/ Областният партиен комиет:

а) на своето първо заседание избира областно партийно бюро /ОблПБ/ с мандат от 2 години, в състав: председател, секретар и членове (ако е необходимо);

б) свиква свойте пленуми при необходимост, но не по рядко от веднъж на 4 месеца;

в) има право да променя с обикновено мнозинство състава на общинското ОблПБ при необходимост преди изтичането на мандатът му;

г) приема или отхвърля отчетите на членовете на ОблПБ;

е) взима своите решения, в рамките на Устава и Програма на партията,  колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./5/ Председателят на ОблПБ има следните задължения:

а) да насрочва и води събранията на ОблПБ и ОблПК;

б) да поддържа връзка с по-висшите органи на партията;

в) да свежда всякаква информация, която постъпва при него, до членовете на ОбПБ;

г) да изпраща на всеки 4 месеца копия от протоколите от събранията на ОблПБ и пленумите на ОблПК, както и присъствените листове, на организационният секретар на партията;

д) да отчита работата на ОблПБ, ОблПК и ОблПО пред по-висш орган на партията – ЦК или ПБ.

Ал./6/ Секретарят на ОблПБ има следните задължения:

а) да протоколира всички събрания на ОблПБ и ОблПК;

б) да води присъствените листове на всички събрания на ОблПБ и ОблПК;

б) да пази и съхранява архива на ОблПБ, ОблПК и ОблПО.

Ал./7/ Областната контролно-ревизионна комисия:

а) на първото си заседание избира свой председател и секретар;

б) провежда заседания не по рядко от веднъж на 4 месеца;

в) следи за спазването на Устава от всички членове на партията на територията на общината;

г) има право да извършва финансови ревизии за приходите и разходите на ППО и ОблПО;

д) в едномесечен срок разглежда молбите и сигналите, отправени към нея, и излиза с предложение;

е) членове на ОблКРК нямат право да бъдат част от ЦК, ПБ, Секретариата на СКБ, ОбПК, ОблПК и председатели на ППО;

ж) председателят може да присъства на заседанията на ОблПБ, но без право на глас;

з) отчита се пред общинската партийна конференция и на всеки 4 месеца пред ЦКРК;

и) след констатирани нарушения на Устава или на управлението на финансите може да отправя, с решение, предложения към съответния орган на партията за взимане на конкретни решения;

й) взима своите решения, в рамките на Устава и Програма на партията,  колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./8/ Председателят на ОблКРК има следните задължения:

а) да насрочва и води събранията на ОблКРК;

б) да поддържа връзка с ЦКРК;

в) да свежда всякаква информация, която постъпва при него, до членовете на ОблКРК;

г) да изпраща на всеки 4 месеца копия от протоколите от събранията на ОблКРК,както и присъствените листове, на организационният секретар на партията и на ЦКРК;

д) да отчита работата на ОблКРК пред ЦКРК.

Ал./9/ Секретарят на ОблКРК има следните задължения:

а) да протоколира всички събрания на ОблКРК;

б) да води присъствените листове на всички събрания на ОблКРК;

б) да пази и съхранява архивът на ОблКРК.

Ал./10/ Основни задачи на ОбПК и ОблПК са:

а) да осигуряват точно и докрай реализирането на партийната политика;

б) да подпомагат дейността на ППО;

в) да осъщестяват системен контрол за изпълняване на партийните решения;

г) да организират идеологическата и агитационна дейност на териториите си.

Чл.12 Конгресът е върховен орган на СКБ.

Ал./1/ Той се свиква от ЦК на СКБ на всеки пет години или извънредно при необходимост. Оповестяването на партийния конгрес, датата, часа, мястото и дневният ред става чрез индивидуално съобщение до всеки от делегатите един месец преди датата на конгреса.

Ал./2/ Нормите за представителство на конгреса и начинът за избиране на делегатите се определят от ЦК на СКБ;

Ал./3/ Конгресът:

а) изслушва и одобрява или отхвърля отчетите на Председателят на ЦК и председателят на ЦКРК;

б) обсъжда, допълва или променя Програмата и Устава на партията;

в) определя линията на партията по въпросите на вътрешната и външната политика;

г) избира Централен комитет в състав до 15 души и ЦКРК в състав до 5 души с мандат от 5 години;

д) взима своите решения, в рамките на Устава и Програма на партията,  колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Чл.13 Централният комитет ръководи цялата дейност на партията между два конгреса.

Ал./1/ На първия си пленум след конгреса ЦК:

а) избира от своя състав Председател на ЦК на СКБ с мандат от 5 години.

б) по предложение на Председателя на ЦК определя числеността и избира в състав политически ръководен орган Политическо бюро /ПБ/ с мандат от 5 години;

в) за изпълнение решенията на конгреса, ЦК и ПБ, избира от състава на ЦК в численост и състав, по предложение на Председателя на ЦК, Секретариат на ЦК. Секретариатът задължително включва Организационен секретар и Секретар по икономическата дейност. Секретариатът е с мандат от 5 години.

Ал./2/ ЦК:

а) свиква своите пленуми с решение на ПБ, но не по рядко от един път на 6 месеца;

б) утвърждава план-сметката за годишно разходване по предложение на ПБ;

в) приема отчетите на председателите на ОбПБ и ОблПБ;

г) има право при прекратяване на членство, изключване, смърт на членове на ЦК или други причини, да кооптира нови членове на ЦК по преложение на ПБ;

д) има право да променя състава на ПБ преди изтичане на мандата му;

е) има право да променя Председателя на ЦК преди изтичане на мандата му;

ж) има право, по предложение на Председателя на ЦК, да променя състава и численоста на Секретариата на ЦК преди изтичане на мандата му;

з) изпраща копия от протоколите от пленумите, както и присъствените листове, на организационният секретар на партията;

и) взима своите решения, в рамките на Устава и Програмата на партията, колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване при кворум повече от половината от неговите членове.

Ал./3/ ПБ:

а) ръководи работата на СКБ между пленумите на ЦК;

б) решава текущи въпроси от партийния живот;

в) приема отчетите на председателите на ОбПБ и ОблПБ;

г) взема решения по имуществени, финансови и стопански въпроси на партията, които не са от изключителна компетентност на конгреса или ЦК на партията;

д) свиква се на заседания от Председателя на ЦК, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца;

е) изпраща копия от протоколите от заседанията на ПБ, както и присъствените листове, на Организационният секретар на партията;

ж) взима своите решения, в рамките на Устава и Програмата на партията,  колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./4/ Секретариат на ЦК:

а) включва задължително Организационен секретар и Секретар по икономическата дейност;

б) ръководи се оперативно от Председателя на ЦК;

в) секретарите се отчитат пред Председателя на ЦК и ПБ.

Ал./5/ Организационният секретар е длъжен:

а) да пази, съхранява и води всички документи, постъпващи при него, съобразно Устава на партията;

б) да пази и съхранява архива на партията;

в) да оказва пълно съдействие на ЦКРК.

Ал./6/ Секретарят по икономическата дейност е длъжен:

а) да води, пази и съхранява всички документи, постъпващи при него, съобразно Устава на партията;

б) да се ръководи в своята дейност от „Инструкцията за финансовата отчетност”, утвърдена от ЦК;

в) да пази финансовият архив на партията;

г) да оказва пълно съдейтвие на ЦКРК.

Ал./7/ Председателят на ЦК на СКБ:

а) се ръководи във всяко свое действие от Устава, Програмата и решенията на Конгреса на СКБ;

б) се ръководи във всяко свое действие от решенията взети от ЦК и ПБ;

в) представлява партията пред държавните органи;

г) представлява партията пред други организации, обществени или политически; д) представлява партията пред медиите;

е) ръководи, организира и координира дейността на ПБ и на секретариата;

ж) информира и отчита своята дейност пред ЦК и Конгреса на СКБ.

Чл.14 Централната контролно-ревизионна комисия разпростира своята дейност върху всички нива и структури на СКБ отгоре до долу и се отчита пред Конгреса.

На своето първо заседания след конгреса тя избира председател и секретар на

ЦКРК с мандат от 5 години.

Ал./1/ Задачите на ЦКРК са:

а) да следи за спазване на Устава в партията;

б) да привлича към партийна отговорност комунисти – членове на партията, които са нарушили Програмата и Устава, партийната дисциплина и партийния морал, да съдейства за чистотата, единството и боеспособността на партията;

в) да разглежда в едномесечен срок жалби и възражения срещу решения на местните партийни органи за изключване от партията и за други партийни наказания;

г) да следи доколко срочно и правилно се извършва деловодната работа в апарата на ЦК, своевременно ли се разглеждат предложенията, писмата, жалбите и възраженията постъпващи в ЦК;

д) да следи правилно ли се изпълнява бюджетът, правилно ли се разходват паричните и материални средства на партията и добре ли се стопанисва нейното имущество;

е) да приема или отхвърля отчеттие на ОбКРК и ОблКРК;

ж) да осъществява подкрепа и методическо ръководство на ОбКРК и ОблКРК.

Ал./2/ ЦКРК:

а) провежда своите заседания не по-рядко от един път на 6 месеца;

б) има право да извършва финансови ревизии за приходите и разходите на ППО, ОбПО и ОблПО, ЦК и ПБ;

в) когато е необходимо, ЦКРК прави предложения пред пленума на ЦК;

г) има право да изисква всички нужни за взимане на решенията си документи;

д) има право да променя своя председател и секретар преди изтичане на мандата им;

е) в едномесечен срок разглежда молбите и сигналите, отправени към нея, и излиза с предложение;

ж) членове на ЦКРК нямат право да бъдат част от ЦК, ПБ, Секретариата на СКБ, ОбПК, ОблПК и председатели на ППО;

з) след констатирани нарушения на Устава или на управлението на финансите,  може да отправя, с решение, предложения към съответния орган на партията за взимане на конкретни решения;

и) взима своите решения, в рамките на Устава и Програма на партията,  колективно с обикновено мнозинство с тайно или явно гласуване.

Ал./3/ Председателят на ЦКРК има следните задължения:

а) да насрочва и води събранията на ЦКРК;

б) да поддържа връзка и своевременно да информира Председателят на ЦК за дейността си;

в) да свежда всякаква информация, която постъпва при него до членовете на ЦКРК;

г) да изпраща на всеки 6 месеца копия от протоколите от събранията на ЦКРК, както и присъствените листове, на организационният секретар на партията;

д) да отчита работата на ЦКРК пред Конгреса.

Ал./4/ Секретарят на ЦКРК има следните задължения:

а) да протоколира всички събрания на ЦКРК;

б) да води присъствените листове на всички събрания на ЦКРК;

б) да пази и съхранява архива на ЦКРК.

 

 

ІV–ти РАЗДЕЛ

НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ

Чл.15 Ал./1/ За нарушаване на Устава на СКБ и за други провинения се налагат следните партийни наказания:

а) за отделните членове: мъмрене, порицание, строго мъмрене с предупреждение и изключване. Налагат се от ППО, в, която членува комунистът; При предложение за изключване се действа по реда описан в Чл.15, Ал./2/, Ал./3/ и Ал./4/.

б) за отделена ППО: забележка, мъмрене, строго мъмрене с предупреждение и разпускане. Налагат се от ОбПК, ОблПК или от ЦК;

в) за отделна ОбПО или ОблПО: забележка, мъмрене, строго мъмрене с предупреждение и разпускане. Налагат се от ЦК.

Ал./2/ Въпросът за изключването на редови член от партията се решава на партийното събрание на ППО, в, която той членува, след постъпване на сигнал там. Решението за изключване се счита за взето, ако за него са гласували повече от половината членова на организацията. То влиза в сила след утвърждаване от ОбКП, ОблКП или от ПБ. Докато решението не бъде утвърдено, членската карта остава в члена на партията и той има право да посещава събранията на ППО.

Ал./3/ Въпросът за привличане към партийна отговорност на член на ОбПК, ОблПК или на съответната КРК се обсъжда и решава в ППО, където той членува, след постъпване на сигнал там. В случаите, когато се предлага за изключване от партията, предложението се мотивира и предава на ОбПК или ОблПк, които взимат решение с обикновено мнозинство при кворум повече от половината от членовете му. То влиза в сила след утвърждаване от ПБ. Докато решението не бъде утвърдено, членската карта остава в члена на партията и той има право да посещава събранията на Об.ПК или Обл.ПК.

Ал./4/ Въпросът за привличане към партийна отговорност на член на ЦК или ЦКРК се обсъжда и решава в ППО където той членува, след постъпване на сигнал там. В случайте, когато се предлага за изключване от партията, предложението се мотивира и предава на ЦК, който взима решение с обикновено мнозинство при кворум повече от половината от членовете му. То влиза в сила след утвърждаване от ПБ. Докато решението не бъде утвърдено, членската карта остава в члена на партията и той има право да посещава събранията на ЦК или ЦКРК.

Ал./5/ Всеки наказан или изключен партиен член има право да обжалва решението в едномесечен срок пред съответният партиен орган.

Чл. 16 Въвеждат се следните поощрения за партийни членове:

а/ благодарност пред ППО за проявена активност и добре свършена работа. Прави се по решение на партийното събрание на ППО.

б) благодарност пред ОбПК или ОблПК за проявена активност и добре свършена работа. Прави се по решение на съответния комитет или Секретар на ППО;

в) блгодарност пред ЦК за проявена активност и добре свършена работа. Прави се по предложение на ОбПК, ОблПК или партийното събрание на ППО;

г/ статия в партийния печат – по предложение на секретаря на ППО и по-висшестоящите партийни органи;

д/ обявяване за ветеран на комунистическото движение. Удостоява се от ЦК.

 

 

V–ти РАЗДЕЛ.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл.17 Ал. /1/ СКБ набира средства за цялостната си дейност от членски внос, дарения от физически и юридически лица, приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и други позволени от закона начини.

Ал./2/ Месечният членски внос на комунистите се установява в следните размери:

а) получаващи нетни доходи до размера на минималната работна заплата не плащат членски внос;

б) получаващите месечен доход с размер на минималната работна заплата: 0.3 на сто от дохода;

в) получаващите месечен нетен доход с размер от минималната работна заплата до 500лв: 0.5 на сто от дохода;

г) получаващите месечен нетен доход с размер от 501лв до 750лв: 0.75 на сто от дохода;

д) получаващите месечен нетен доход с размер от 751лв до 1000 лв: 1 на сто от дохода;

е) получаващите месечен нетен доход с размер от 1001лв до 1500 лв: 1.5 на сто от дохода;

ж) получаващите месечен нетен доход с размер над 1500 лв: 2 на сто от дохода;

з) всеки, който бъде приет за член на партията плаща встъпителен членски внос в размер 1 на сто от месечният му нетен доход.

Петдесет на сто от събрания месечен членски внос от ППО се внася в ЦК, останалите 50 на сто остават за съответната ППО.

Ал. /3/ Начинът на събиране, изразходването и отчетността на средствата се определя в отделна инструкция на ПБ.

Ал. /4/ Отговорност за събирането, отчитането, съхраняването и изразходването на набраните средства носят персонално секретаря и касиера на ППО, както и ръководителите на висшестоящите структури.

Ал./5/ Придобитите движими и недвижими имоти от партията се стопанисват от съответната партийна организация, на, която са предоставени за ползване от ПБ.

 

VІ–ти РАЗДЕЛ.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 18 Ал./1/ СКБ осъществява собствена информационно-издателска дейност.

Ал. /2/ Конкретните издания – информационен бюлетин, вестник, списание, брошури и др., както и техните ръководители, се утвърждават от Политбюро и/или от ЦК.

Ал. /3/ Партийните издания са призвани да осъществяват широка пропагандна и агитационна дейност за изпълнение целите, задачите и политиката на партията, съгласно нейния Устав и Програма.

 

 

VІІ–ми РАЗДЕЛ.

ПРЕДИЗБОРНА, ПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Чл. 19 Ал./1 / ЦК или ПБ взимат решение за участие или неучастие в президентските, парламентарните, европарламентарните или местните избори и референдуми, както и за коалиране с други партии и движения. Ако решението е взето от ПБ, то се мотивира при следващия пленум на ЦК.

Ал./2/ С решение на ПБ се изгражда постоянен Централен предизборен щаб с ръководетел – член на Политбюро или Секретариата и необходимия брой експерти в различни области. Такива щабове се изграждат и към всички останали партийни структури. Те се ръководят от Централния предизборен щаб /ЦПЩ/.

Ал./3/ Право да издигат кандидати за президентските, парламентарните, местните и европарламентарните избори имат партийните събрания на ППО, ОбПК и ОблПК. Утвърдждаването на кандидатурите става от ЦК или ПБ с колективно решение, взето с обикновено мнозинство при тайно или явно гласуване. Ако решението е взето от ПБ, то се мотивира при следващият пленум на ЦК.

Ал./ 4/ Парламентарната дейност на СКБ се осъществява чрез неговите народни представители в Народното Събрание. Дейността на СКБ в местните власти се осъществява от неговите представители: общински съветници и кметове.

Ал./5/ Всеки утвърден кандидат за участие в президентските, парламентарните, местните и европарламентарните избори подписва специален договор с партията по образец и с клаузи утвърдени от ПБ.

Ал./6/ В листите за участие в президентските, парламентарните, местните и европарламентарните избори могат да се добавят и симпатизанти на партията след утвърждаване от ЦК или ПБ с колективно решение, взето с обикновено мнозинство при тайно или явно гласуване. Ако решението е взето от ПБ, то се мотивира при следващият пленум на ЦК.

Ал./7/ Международната дейност на СКБ се ръководи и осъществява от ПБ или други помощни органи, утвърдени от ЦК.

 

VІІІ–ми раздел

Други разпоредби

Чл. 20 Ал./1/ Документите, излизащи от името на СКБ, се подписват от Председателя и се заверяват с печата на партията.

Ал. /2/ Документите, излизащи от името на областните и общинските структури, се подписват от съответния председател и се заверяват с печата на скруктурата, след съответното утвърждаване от страна на ПБ.

Чл. 21 Прекратяването на дейността на СКБ става в съответствие с разпоредбите на Закона за политическите партии.

Чл. 22 Неуредените в този Устав въпроси се решават съгласно действащото в Република България законодателство.

Дискусия

Няма коментари.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 475 324 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

юли 2020
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

%d блогъра харесват това: